Algemene voorwaarden.

Opdrachtnemer en opdrachtgever komen het volgende overeen opgemaakt in tweevoud en versterkt aan opdrachtgever:

 

1.Opdrachtnemer: Hondenuitlaatservice Sanne’s Black Label

2.Opdrachtgever: De eigenaar van de hond(en).

3. Opdracht: Het uitlaten van de hond(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer.

4. Inschrijfformulier: Overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer de hond(en) van opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.

 

Artikel 1: De hond.

1.1 Hond dient vrij te zijn van besmettelijke hondenziektes. Wanneer de teef loops is bespreek dit vooraf ter beoordeling van de opdrachtgever om evt. aangepast uw hond uit te laten.

1.2 Hond moet vrij zijn van endo- en ectoparasieten. En dient preventief daar tegen behandeld worden middels een geregistreerd middel.

1.3 Jaarlijks dient de hond (zichtbaar in het vaccinatieboekje) gevaccineerd te worden tegen ziekte van weil, parvo en besmettelijke hondenhoest. Titer bepalingen zijn evt. bespreekbaar.

1.4 Pups dienen de vaccinaties te hebben gehad op 6,9,12 weken. Vanaf 15 weken mogen ze deelnemen aan de aangepaste groepswandeling.

1.5 Niet gecastreerde reuen kunnen alleen mee wanneer ze geen overlast geven, anders zal in overleg met opdrachtgever een oplossing worden gezocht. Denk aan castratie of een chemische castratie.

1.6 Hond is verplicht om een degelijke halsband te dragen bij het ophalen voor de wandeling.

 

 

Artikel 2: Werkwijze.

 

2.1 Opdrachtnemer loopt met uw hond op de vooraf afgesproken dagen en tijden.

2.2 Na de kennismakings periode zal in overleg met opdrachtgever worden beoordeeld of uw hond in onze wandelgroep. We streven ernaar om alle honden mits anders besproken lost te laten tijdens de wandeling.

2.3 Bij extreme weersomstandingheden (extreme hitte, regen, sneeuw of ijzel) kunnen in wandelingen door opdrachtnemer aangepast of gestaakt worden.

2.4 De duur van de wandeling kan aangepast worden door opdrachtnemer i.v.m. de veiligheid van de honden. Dit is ter beoordeling van opdrachtnemer.Artikel 3: Betaling.

3.1 Facturatie wordt per mail en een betalingsverzoek via de Whats App verstuurd op de 20 ste van de maand. De betalingstermijn is binnen 7 dagen per bank overmaking of betalingsverzoek. Mocht de betaling niet voor de 27 ste van de maand gedaan worden mag de opdrachtnemer besluiten de hond niet mee te laten gaan met de wandeling.

3.2 Een maal per jaar kan er een prijswijziging worden doorgevoerd. Opdrachtgever zal hier tijdig over worden geïnformeerd.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid.

4.1 Opdrachtgever dient zelf een WA verzekering af  te sluiten waarin de hond is opgenomen.

4.2  Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf aansprakelijk voor schade welke uw hond aanricht bij of aan derden.

 

4.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade in huis indien uw hond na de wandeling terug in huis komt (natte of vieze hond).

4.4 Ondanks de grootst mogelijke zorg en voorzichtigheid kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld wanneer uw hond wegloopt tijdens het uitlaten. De opdrachtnemer zal bij verlies alle redelijke inspanning verrichten om uw hond z.s.m. te vinden.

4.5 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor verwondingen, kreupelheden, letsel of verlies van uw hond. Opdrachtnemer zal er zorg voor dragen om voorgenoemde te voorkomen.

4.6 Opdrachtnemer is bij calamiteiten gemachtigd om bij constateren van ziekte of letsel naar een lokale dierenkliek te gaan in het belang van de hond. De noodzakelijk gemaakte kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 5: Vakantie of afmelden.

5.1 De opdrachtgever behoudt het recht op vrije dagen of vakantie gedurende het jaar, waardoor de hond niet uitgelaten kan worden. Opdrachtnemer zal dit tijdig aangeven bij opdrachtgever.

5.2 Indien de hond niet mee gaat i.v.m. bijvoorbeeld vakantie of afwezigheid dienen deze data per mail of whats app doorgegeven te worden voor de 20 ste van de maand ervoor. Zodat er de volgende maand rekening mee kan worden gehouden qua facturatie en planning. Wettelijk verplichte vrije dagen vallen hier buiten.

5.3 Opdrachtgever kan wandelingen bij ziekte indien geen vervanging is annuleren.

5.4 Opdrachtgever dient een afgesproken uitlaatafspraak minimaal 48 uur van te voren te annuleren per telefoon, whats app of per mail anders worden de volledige kosten doorberekend aan opdrachtgever.

5.5  In de maandelijkse planning wordt een plaats voor uw hond gereserveerd, bij afzegging (5.4) kan deze afgemelde wandeling gedurende de lopende en de eerst volgende maand afgenomen worden daarna komt deze wandeling te vervallen.Artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst.

6.1 De opzegtermijn is 1 maand, bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst op verzoek van opdrachtgever vindt geen restitutie van betaalde gelden plaats.

                   

6.2 Opdrachtnemer heeft ten alle tijden het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde gelden worden dan aan opdrachtgever terug betaald. Zonder dringende aanleiding hiertoe zal artikel 6.1 van kracht zijn.

 

Artikel 7: Huissleutels.

7.1 Indien opdrachtgever niet thuis is ten tijde van het ophalen van uw hond dient opdrachtgever er zorg voor te dragen dat opdrachtnemer een goedwerkende en deugdelijke sleutel te overhandigen aan opdrachtgever. Zodat opdrachtnemer uw hond uit huis kan ophalen voor de afgesproken wandeling.

7.2 Indien de hond van opdrachtgever niet aanwezig is op geplande uitlaatafspraak of dat de hond zich niet laat benaderen worden de kosten voor de geplande wandeling wel volledig in rekening gebracht.

7.3 Opdrachtnemer zal met gepaste voorzichtigheid de sleutel van woning van opdrachtgever alleen bij zich dragen ten tijde van de afgesproken uitlaattijden.

7.4 Opdrachtnemer bewaard de huissleutel van opdrachtgever op een veilige plaats en deze zal niet voorzien worden van het adres van opdrachtgever.

7.5 Opdrachtnemer zal de huissleutel(s) op verzoek van opdrachtgever onmiddellijk terug geven indien deze er persoonlijk om vraagt. Daarbij wordt het contract per direct ontbonden.

7.6 Opdrachtnemer zal bij diefstal of verlies van de huissleutel van opdrachtgever hiervan direct melding maken bij opdrachtgever. De opdrachtnemer kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor evt. gevolgschade van het verlies van de huissleutel.

7.7 Opdrachtnemer is bij inbraak in het huis van opdrachtgever niet direct aansprakelijk voor de schade, mits dit middels bewijzen aantoonbaar is.

 

 Opdrachtnemer:

Hondenuitlaatservice Sanne’s Black Label

Prins Clauslaan 2

7437 BZ Bathmen

Tel: 06-23804047

KVK 34175667, Rekeningnummer: NL55 KNAB 0257 7696 25

BTWnummer NL001648939B40

Handtekening opdrachtnemer:

 

 

Opdrachtgever: